WARTRAUMA FOUNDATION ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen gebruikt en hebben de volgende betekenis:

1.1. Betaling: het overmaken van financiële middelen naar de Ontvangende Partij;
1.2. Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;
1.3. Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;
1.4. Gevende Partij: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;
1.5. Ontvangende partij: (Stichting) Wartrauma Foundation: kantoor houdende aan het Nienoord 5, 1112 XE in Diemen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 41.21.68.91.
1.6. Missie: WarTrauma Foundation stelt zich en doel door middel van deskundigheidsbevordering psychosociale hulpverlening aan getraumatiseerde slachtoffers van oorlog en systematisch geweld, waar ook ter wereld, te initiëren en te bevorderen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan de ontvangende partij;
2.2. Door middel van het geven van middelen aan ontvangende partij, accepteert de gevende partij uitdrukkelijk deze voorwaarden
2.3. De ontvangende partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen

3. RECHTEN EN PLICHTEN ONTVANGENDE PARTIJ

3.1. Donaties komen volledig ten goede aan de ontvangende partij;
3.2. De ontvangende partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en de betaling of donatie;
3.3. De ontvangende partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld staat op de website van WarTrauma Foundation (www.wartrauma.nl).

4. RECHTEN EN PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

4.1. Om een donatie te doen of op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan, moet een natuurlijk persoon 18 jaar of ouder zijn. Door het doen van de donatie of het aangaan van de overeenkomst, verklaart de gevende partij deze leeftijd e hebben bereikt of daarvoor toestemming te hebben verkregen van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger.
4.2. Gevende partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;
4.3. Gevende partij neemt kennis van de disclaimer van ontvangende partij die beschreven staat op de website van WarTrauma Foundation (www.wartrauma.nl).

5. BETALING

5.1. Ontvangende partij hanteert de volgende mogelijkheden tot betaling: eenmalige of periodieke machtiging en iDeal. Daarnaast is het mogelijk dat de gevende partij via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt of een periodieke betaling instelt. Het rekeningnummer is: NL29 INGB 0000 0010 50 t.n.v. WarTrauma Foundation in Diemen;

6. SLOTBEPALINGEN

6.1. Bent u ontevreden over de dienstverlening van WarTrauma Foundation? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. U kunt uw klacht mailen aan info@wartrauma.nl.
6.2. Op deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands recht van toepassing;
6.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam